جلسات شبهاي جمعه 93
 • جلسه پنجشنبه 13/6/93 ( امام )

  شومی اصلا در عالم وجود ندارد. عدد سیزده نحس اصلا در عالم وجود ندارد. هیچ چیز نحس در عالم وجود ندارد. یک چیز نحس وجود دارد و آن هم گناه است...
 • جلسه پنجشنبه 20/6/93 ( امامت مطلقه )

  ما الان پانزده دستور و حکم در دین مان داریم که همان دستورات و احکامی است که از ابراهیم به جا مانده است. ما پیرو ابراهیم هم هستیم. پس می گوییم امامت مطلقه است...
 • جلسه پنجشنبه 23/5/93 ( امامت - جهاد اكبر )

  اگر درونت جنگ داری، بدان که ایمان داری. اگر جنگ نداری، ترس دارد. وقتی آدم جنگ ندارد، غلبه شیطان مطلق شده؟ که خدا نکند...
 • جلسه پنجشنبه 16/5/93 ( امامت - جهاد اكبر )

  از کارهایی که شیطان می کند این است که در اینجاها سرمه ای به چشم می کشد و چشم را به خواب می برد. اگر کسی آواز بخواند کسی نمی خوابد. اگر موسیقی داشته باشد هم که بیشتر...