امامت جماعت در شبستان چهل ستون
امامت جماعت در شبستان چهل ستون

 مرحوم آیت الله حاج میرزاعبدالله چهل ستونی(ره) در چهل ستون مسجد جمعه ی تهران نماز جماعت می خواند.ایشان آن زمان ها با این که در ایران رسم نشده بود، وکسی به عمره مفرده نمی رفت،هر سال یا بعض سال ها به عمره مشرف می شد. یک سال مردمی که در چهل ستون نماز می خواندند،قبل از سفر ایشان به ایشان عرض کردند ،اگر شما اجازه دهید،درغیاب شما از آقای آقا شیخ مرتضی زاهد، در خواست کنیم که بجای شما به نماز بیاید. ایشان فرموده بود آقای آقا شیخ مرتضی مانعی ندارد.

جناب شیخ به نماز آمد.جمعیت مسجد مالامال شد .آن روزگاردر بازار تهران علمای بزرگی سمت امامت جماعت داشتند؛اما درهر صورت جمعیت مسجد چهل ستون خیلی زیاد شده بود. چندان از این زیادتی جمعیت نگذشته بود که آمدن شیخ برای جماعت ،نا مرتب شد.مثلا یک روز می آمد ،یک روز نمی آمد.یک روز زود می آمد ،ویک روز دیر.روزهائی که دیرمی آمد، نیز منظم نبود ،و به محض این که امام اصلی مسجد، آیت الله چهل ستونی ازسفر عمره باز گشت،ایشان دیگر به مسجد چهل ستون نرفت.

بعد از مدتی باز مردم خدمت آیت الله آقای چهل ستونی رفتند، و از ایشان درخواست کردند که اجازه بدهندآقاشیخ مرتضی برای امامت وقت دوم چهل ستون دعوت بشوند. ایشان موافقت کردند. دعوت انجام شد، و ایشان حدود یک ساعت بعد از ظهر برای نماز جماعتِ وقت دوم، به چهل ستون آمدند، و مثل دوره ی گذشته باز هم مردم از در و دیوار بالا می رفتند. این بار هم جناب شیخ به همان منوال گاهی ساعت یک می آمدند، گاهی ساعت دو  و هر روز به یک صورت و مردم متحیر مانده بودند که چه کنند؟ لازم بود کسی که می خواهد در نماز جماعت ایشان شرکت کند، تمام بعد از ظهر را بیکار باشد تا بتواند نماز جماعت را درک کند.   

ارتباط با ما
[کد امنیتی جدید]
چندرسانه‌ای