ملاك اعلميت
ملاك اعلميت

شیخ محمد علی کرمانی از فرزند آیت الله سید محمد فشارکی نقل می کرد که بعد از وفات میرزای بزرگ، پدرم، توسط من برای آیت الله میرزا محمد تقی شیرازی پیغام داد که اگر خودش را اعلم از من می داند بفرماید تا من تقلید زن وبچه ی خودم را به او ارجاع کنم،واگر مرا اعلم می داند تقلید زن وبچه ی خود را به من ارجاع نماید.فرزند فشارکی می گوید :من این پیغام را بردم، میرزا تاملی کرده وبعد فرمود:خدمت آقا عرض کنید که آقا خودشان چگونه می دانند؟من این سوال را که جواب نیز بودخدمت پدرم عرض کردم.ایشان فرمود:برو عرض کن شما ملاک اعلمیت چه چیز می دانید. اگر دقت نظر میزان باشدشمااعلمید، واگر فهم عرفی میزان باشدمن اعلم هستم. گفت :من دوباره خدمت میرزا رسیده این پیغام را رساندم. ایشان باز تاملی کرده فرمودند: خود ایشان کدام یک از این ها را میزان قرار می دهند؟ من برگشته این جواب را که سئوال بود به پدرم ابلاغ کردم،آقا تاملی کرد،وبعد فرمود:دور نیست که دقت نظر میزان باشد!آنگاه فرمود که عموماً تقلید از میرزا کنیم.(الکلام یجرّ الکلام1/262-263 ) 

ارتباط با ما
[کد امنیتی جدید]
چندرسانه‌ای