پاسخ به سوال در مورد مشاوره ی خانوادگی
سوال:
باسلام مدتی هس که پدرم باخانمی ارتباط داردبه گفته خودش صیغه اش کرده و3 ماه به تمام شدن صیغه اش مانده دوبارپدرم به مادرم قول داده که دیگر با ان خانوم ارتباطش راقطع کندولی متاسفانه زیر قولش زده است وقتی هم حرفی میزنیم کاربه دعوا وکتک کاری میرسدمادرم هم وقتی قهرمیکندبرودبه دست وپای مادرم میافتدالان مادرم چکارکنداگرطلاق بگیردپدرم من وبرادرم رابه مادرم نمیدهدواگربدهدچگونه خرج زندگیمان تامین شود وحتی من ومادرم صدای ضبط شده پدرم باان خانوم راشنیدیم وخودش هم شنیده و دعوای بزرگی شد........ایادعا یا چیزی هس که پدرم ان خانم را ول کند وبه فکرزندگی خودش باشد.... یااینکه چگونه و من وبرادرم میتوانیم بامادرم زندگی کنیم زیراکه من وبرادرم به شدت به مادرم وابسته هستیم ایادادگاه مارا به زندگی بامادرم واگذارمیکند

پاسخ:

سلام علیکم و رحمة الله ،

اصل رفتار مادر شماست ایشان باید راه ورسم درست همسرداری را عمل کنند کلاسهایی در این زمینه هست انواع از این کلاسها را برود مادرتان به این کلاسها برود و قهر و کم کاری را کنار بگذارد زیرا با این کارها پدر شما بیشتر جذب همسر صیغه ای می شود.

ارتباط با ما
[کد امنیتی جدید]
چندرسانه‌ای