پوستر | عبادت سحر
پوستر | عبادت سحر
یکی از چیزهایی که انسان را به آسمان می برد، عبادت سحرمی باشد.

یکی از چیزهایی که انسان را به آسمان می برد، عبادت سحرمی باشد.

اگر کسی عبادت سحر داشته باشد، ممکن است به آسمان برسد.

 

پوستر با کیفیت:

http://makhazen.ir/javedan/telegram/156.jpg

 

ارتباط با ما
[کد امنیتی جدید]
چندرسانه‌ای