جلسات روزهای پنج شنبه 1400
  • جلسه پنج شنبه 1401/4/30

    یک روز دیگر هم می فرماید از اسلام شما راضی ام. آن روزی که حضرت ولی عصر تشریف می آورند. آن روزی که تشریف می آورند، آن روز، روزی است که خدا هم از این اسلام راضی است.
  • جلسه پنج شنبه 1401/4/9

    عبادت ثقلین است. و یک ضربت. یک ضربت زده از عبادت همه عالم از جن و انس برتر است. حتی از عبادت من