جلسات شبهاي جمعه 95
 • جلسه پنجشنبه 27/3/95 ( مزد )

  ایشان داشت از همه چیزش می گذشت. از سر عشق. البته خدای متعال [مزدی به ایشان داد] که از این مزد گران تر هم وجود نداشت. حضرت صدیقه طاهره را به عنوان مزد آن پاکی ها و زحمات و رنج ها به ایشان مرحمت کرد.
 • جلسه پنجشنبه 20/3/95 ( فقط یک خدا داریم )

  اگر آدم این تمرین ها را درست انجام دهد، یک وقتی به شما داده اند. شصت سال. هفتاد سال، هشتاد سال. بیشتر و کمتر وقت داده اند که به آن برسی. اگر رسیدی، به خوشبختی مطلق می رسی...
 • جلسه پنجشنبه 13/3/95 ( پرواز کنیم )

  فرمودند روزه سه درجه است. یک روزه عوام گفته اند. یک روزه خواص گفته اند. یک روزه بالاتر از خواص. آن روزه عوام چیست؟..
 • جلسه پنجشنبه 6/3/95 ( قلبي براي فهم )

  عقل و دین یک حرف می زنند. دوتا حرف نمی زنند. فقط دین ریزه کاری ها را هم می گوید. عقل ممکن است ریزه کاری ها را نگوید. دستورات کلی می گوید. اما حرف یکی است. آن می گوید ظلم بد است. عقل می گوید ظلم بد است...
 • جلسه پنجشنبه 30/2/95 ( واعظ دروني )

  اگر آدم ایمان دارد و ایمانش خدشه و مشکل ندارد، این واعظ وجود دارد. خب ببینید ایمان با چه عیب می کند؟ با گناه پیوسته. گناه جبران نشده...
 • جلسه پنجشنبه 23/2/95

  آدم اگر خودش دلسوز خودش نباشد، هیچ دلسوزی دیگری برای او سودی نخواهد داشت. ممکن است آدم بتواند این سخن را در ضمن یک مجموعه روایات جا بدهد. و آن این است که در روایات متعدد ائمه فرمودند که شخص محتاج و نیازمند یک واعظ درونی است...
 • جلسه پنجشنبه 9/2/95 ( اقدامات رسول خدا براي پس از خودشان )

  رهبر یک کشور دلسوز است. باید بخواهند. دیگران هم باید بخواهند تا بشود. آدم خودش باید دلسوز خودش باشد. اگر نباشد، هیچ دلسوزی دیگری سودی ندارد. یا حداقل کمتر سودی دارد...
 • جلسه پنجشنبه 2/2/95 ( اقدامات رسول خدا براي پس از خودشان )

  کسی که از آینده خودش خبر دارد، برای آینده فکر می کند. در هرصورت رسول خدا در این یکی دو سال اخیر دارند برای آینده کارهای اساسی می کنند...