• بايگاني پرسش و پاسخها
  • كتب چاپ شده توسط موسسه ايمان ماندگار
  • برای محرم از چشم تان مراقبت کنید. هرچه بیشتر. هرجایی غذا نخورید. جاهای بیرون که اصلا نمی دانید پولش از کجا جمع می شود را مراقبت کنید. بهره های محرم خیلی می تواند بزرگ باشد...
  • اگر از شما بپرسند چرا این را نگاه کردی، شما می گویی من خیلی خسته بودم. برای رفع خستگی نگاه کردم؟ اگر آدم بتواند یک چنین حرفی بزند، این جواب معقولی است. اگر نه لهو و لعب غیر حرام است...
  • اندکی از آنچه که ما می کنیم از طریق غریزه است. بیشترش از طریق معلم است. معلم یا پدر و مادر هستند، یا کوچه و بازار و مدرسه و معلم مدرسه و دبیرستان است. آدمیزاد معلم می خواهد.
  • در طول دوران زندگی در قفس کوشیده ایم و زنجیرها و بندهای دیگری را هم بر دست و پای خود بسته ایم.اگر آزاد بودیم بهره مان از امیرالمومنین بی نهایت بود...