• دهان باید درمورد حرف مردم کاملا بسته باشد. چشم آدم باید کاملا پاک باشد. دروغ اصلا در زندگی اش نباشد. مرحوم آیت الله مشکینی رضوان الله علیه از مرحوم آیت الله العظمی بروجردی نقل می کنند که ایشان فرموده بود من به عمرم دروغ نگفته ام...
  • هرکس ترازو را درست آنطور که باید پر کند، جزای او آنطور که بایست پر خواهد بود...
  • هدف نهایی خلقت انسان این است که موحد شود. چندین نفر از موحدان از بندگانش را هم به عنوان امامت برای مردم فرستاده است و در اختیار مردم نهاده است که اینها را ببینید. اینها موحد اند...
  • پرهیزکار کسی است که از حرام های خدا پرهیز می کند. حرام در زندگی اش نیست. حرف این است. آدمی که حرام در زندگی اش نیست، یک ذره اش هم قبول است...