• كتب چاپ شده توسط موسسه ايمان ماندگار
  • انسان به اراده با سایر موجودات فرق می کند. خب اگر این اراده را در خواست خدا فانی کند، به همه جای ممکن می رسد. همه دین هم تعلیم همین است که شما اراده ات را پای اراده خدا بگذاری...
  • شومی اصلا در عالم وجود ندارد. عدد سیزده نحس اصلا در عالم وجود ندارد. هیچ چیز نحس در عالم وجود ندارد. یک چیز نحس وجود دارد و آن هم گناه است...
  • ما الان پانزده دستور و حکم در دین مان داریم که همان دستورات و احکامی است که از ابراهیم به جا مانده است. ما پیرو ابراهیم هم هستیم. پس می گوییم امامت مطلقه است...
  • مغلوبیت آدم در برابر حمله شیطان برای تکرار گناه فقط در وقتی است که خیال آدم راحت است. در خیال راحت آدم مغلوب می شود...