• بايگاني پرسش و پاسخها
  • كتب چاپ شده توسط موسسه ايمان ماندگار
  • مثلا آنها که برای امام حسین شهید شدند. شهادتی که در این راه بهشان می رسد را انقدر اندک حساب می کنند. انقدر اندک حساب می کنند. می گفت آقا هزار بار. مگر هزار بار شوخی است. من زنده شوم و در راه تو شهید شوم.
  • ما اگر امیرالمومنین را دوست داشته باشیم، به چه مقدار دوست داریم؟ به آن مقدار دست مان را به صراط مستقیم داده ایم. در صراط مستقیم هستیم. اگر کامل دوست داشته باشیم، اگر کامل دوست داشته باشیم، کامل، دستم مان را کامل به ایشان داده ایم...
  • کسی که در هر امتحانی بر جای خودش می ماند، در آن امتحان آخری که لحظه مرگ پیش می آید، آنجا هم می ماند. به سلامت از لحظه مرگ می گذرد. که این خیلی مهم است...
  • وقتی که بناست هیچ جای حرامی را نگاه نکند، هیچ جایی را نگاه نمی کند. در هیچ شرطی هیچ جای حرامی را نگاه نمی کند. در تحت شرایط دوستان بودم. یک فیلم خیلی... نه. هیچ چیزی او را از جای خودش [تکان نمی دهد.] این به حیات طیبه می رسد...
    ثبت‌نام خبرنامه