• بايگاني پرسش و پاسخها
  • كتب چاپ شده توسط موسسه ايمان ماندگار
  • اندکی از آنچه که ما می کنیم از طریق غریزه است. بیشترش از طریق معلم است. معلم یا پدر و مادر هستند، یا کوچه و بازار و مدرسه و معلم مدرسه و دبیرستان است. آدمیزاد معلم می خواهد.
  • در طول دوران زندگی در قفس کوشیده ایم و زنجیرها و بندهای دیگری را هم بر دست و پای خود بسته ایم.اگر آزاد بودیم بهره مان از امیرالمومنین بی نهایت بود...
  • اگر رضایت ایشان پشت سرش بود، من نتیجه اعمال خیرم را می دیدم. اما شما هردانه امر به معروفی که بکنید، می توانید رضایت ایشان را در حال و روحیه خودتان ببینید. اگر یک صبحی راه افتادید و برای کار امر به معروف رفتید، ظهر که برمی گردید، سبک تر و راحت تر هستید...
  • یکی از چیزهایی که فوق العاده توفیق آور است، و هم برای دنیای انسان توفیق می آورد و هم برای آخرت و هم باعث می شود که در درس موفق باشید و هم کار بهتری گیرتان بیاید و بتوانید خدمت بیشتری بکنید ...