• بايگاني پرسش و پاسخها
  • كتب چاپ شده توسط موسسه ايمان ماندگار
  • ایشان داشت از همه چیزش می گذشت. از سر عشق. البته خدای متعال [مزدی به ایشان داد] که از این مزد گران تر هم وجود نداشت. حضرت صدیقه طاهره را به عنوان مزد آن پاکی ها و زحمات و رنج ها به ایشان مرحمت کرد.
  • اگر آدم این تمرین ها را درست انجام دهد، یک وقتی به شما داده اند. شصت سال. هفتاد سال، هشتاد سال. بیشتر و کمتر وقت داده اند که به آن برسی. اگر رسیدی، به خوشبختی مطلق می رسی...
  • فرمودند روزه سه درجه است. یک روزه عوام گفته اند. یک روزه خواص گفته اند. یک روزه بالاتر از خواص. آن روزه عوام چیست؟..
  • عقل و دین یک حرف می زنند. دوتا حرف نمی زنند. فقط دین ریزه کاری ها را هم می گوید. عقل ممکن است ریزه کاری ها را نگوید. دستورات کلی می گوید. اما حرف یکی است. آن می گوید ظلم بد است. عقل می گوید ظلم بد است...
    ثبت‌نام خبرنامه