• بايگاني پرسش و پاسخها
  • كتب چاپ شده توسط موسسه ايمان ماندگار
  • آدمیزاد می تواند خیلی همت کند. خیلی بیشتر از اینها می تواند همت کند و سرانجام همت کردن این است که همه چیز سرنوشت خودش را در اختیار دارد. همه چیز...
  • ترک گناه برترین اعمال است. من تمام روز فقط مراقب این هستم. مراقب چشمم و گوشم و زبانم هستم. یعنی داری بهترین اعمال را انجام می دهی. اگر قرآن هم خواندی، چه بهتر. نخواندی هم تو داری بهترین اعمال را انجام می دهی....
  • نسبت ما به این امام چیست؟ باید او را دوست بداریم. خود دوستی اش یک وظیفه است. دوم باید پیروی کنیم. دوستی و پیروی. دوستی تنها باشد و پیروی نباشد، نمی شود...
  • اینکه هنوز یک ذره از لذت گناه مانده، معلوم می شود که اثر آن گناه هنوز هست. کاری که با ساختمان من کرده بود موجود است. آن برطرف نشده. آن خرابی ای که با گناهم به بار آورده بودم، درست نشده. گودال موجود است...
  • وقتی که من هستم و آن گناه، و هیچ دلیلی برای ترک آن گناه وجود ندارد و فقط عقل من می گوید این کار درست نیست، اگر من درست نماز خوانده باشم، آن نماز به عقل من کمک می کند که بتوانم در برابر گناه بایستم...
  • فرق آدمیزاد با غیر آدمیزاد این است که آدمیزاد از کارهایش مراقبت می کند. روی کارهایش محاسبه می کند. موجودات دیگر نه...
  • ما هم بدها را کمک می کنیم و هم خوب ها را. من که بخواهم بدی کنم، عمرم را به آخر می رسانند. این مدد است. حالا مثال است. هیچ کس از مدد خالی نیست...
    ثبت‌نام خبرنامه