جلسات شبهاي جمعه 94
  • جلسه پنجشنبه 17/2/94 (راه حلي براي خوب بودن)

    وقتی که من هستم و آن گناه، و هیچ دلیلی برای ترک آن گناه وجود ندارد و فقط عقل من می گوید این کار درست نیست، اگر من درست نماز خوانده باشم، آن نماز به عقل من کمک می کند که بتوانم در برابر گناه بایستم...
  • جلسه پنجشنبه 10/2/94 (مراقب خودتان باشيد)

    فرق آدمیزاد با غیر آدمیزاد این است که آدمیزاد از کارهایش مراقبت می کند. روی کارهایش محاسبه می کند. موجودات دیگر نه...
  • جلسه پنجشنبه 3/2/94 (نقشه ي الهي)

    ما هم بدها را کمک می کنیم و هم خوب ها را. من که بخواهم بدی کنم، عمرم را به آخر می رسانند. این مدد است. حالا مثال است. هیچ کس از مدد خالی نیست...